Bente Refslund

Jeg er optaget af, hvordan vi skaber gode organisationer og udvikling med blik for opgaven

Her beskriver jeg nogle af de elementer i organisationsudvikling, som jeg er optaget af

Godt samarbejde er en forudsætning for effektivt arbejde.

Et redskab kan være at arbejde med trivselsdialoger

Mange arbejdspladser foretager regelmæssige undersøgelser af trivsel og ledelse. Dertil kommer, at alle virksomheder med ansatte skal gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering, APV. Opfølgningen på disse undersøgelser kan tilrettelægges på mange måder. Der kan også være et ønske om at sætte den gode trivsel på dagsordenen ud fra et ønske om at styrke trivsel og effektivitet.

Jeg har erfaring med:

 • Procesledelse af dialoger mellem ledere og medarbejdere om god trivsel
 • Bistand til tilrettelæggelse af lokale undersøgelser af trivsel og ledelse
 • Træning af ledere i forbindelse med dialoger om trivsel
Et eksempel på mit arbejde

I en virksomhed står man over for en række dialogmøder om trivsel og ledelse med afsæt i en lokal undersøgelse. Ledelsen har et ønske om, at dialogen bliver konstruktiv og åben – og med god plads til, at den enkelte leder har mulighed for at lytte og reflektere.

 

Om disse dialogmøder siger ledelsen:

– Det var dejligt, at Bente venligt og kompetent styrede os igennem processen fra den indledende drøftelse af undersøgelsens resultater til dialogmødet og den efterfølgende drøftelse af indsatsområder på den enkelte arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser

MEDudvalg

I offentlige virksomheder har MEDudvalget en væsentlig rolle, når ledelse og medarbejdere drøfter forhold som strategisk udvikling af arbejdspladsen, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. For at udvikle udvalgets arbejde til gavn for arbejdspladsen kan der være behov for såvel uddannelse som udvikling.

Jeg har erfaring med:

 • Lokalt tilpassede uddannelses- og udviklingsforløb for det samlede udvalg eller for flere udvalg, der f.eks. i forbindelse med organisationsændringer har behov for et nærmere samarbejde
 • Procesledelse af temadage, workshops og seminarer for MEDudvalg eller grupper af repræsentanter
Et eksempel på mit arbejde

En arbejdsplads har været igennem en del ændringer: en ny ledelse er kommet til, og en række opgaver og medarbejdere er flyttet ud. På den baggrund har MEDudvalget behov for at få en fælles drøftelse af deres arbejdsgrundlag, blandt andet den lokale MED-aftale, få lagt planer for arbejdet i det kommende år og få udvalgt de vigtigste indsatsområder.

 

Om det fælles arbejde siger deltagere:

– Vores arbejde sammen med Bente Refslund betyder, at vi nu ved hvem vi er som udvalg, og hvad vi vil tage fat på. Det havde vi brug for hjælp til at finde ud af

Udvikling og forandring

Når ledere og medarbejdere sammen tager hånd om forandringer

Ændrede krav til opgaveløsning eller en oplevelse af uklarhed om visioner og mål for arbejdspladsen kan være grunde til at starte en udviklingsproces, der kan føre frem til en stærk strategi eller et bedre virksomhedsgrundlag.

Hvordan kan man gøre?

Ændring af opgaver og organisering, der er besluttet ovenfra, kan betyde, at der er behov for at organisere ledelse og samarbejde på andre måder. Det kan dreje sig om at formulere mål og strategi for en fusionsproces, arbejde med teamorganisering eller overveje rammer for selvbestemmelse og selvledelse.

Jeg har erfaring med:

 • Procesledelse af temadage, workshops, brugerdialoger og seminarer
 • Bistand til tilrettelæggelse af udviklingsprocesser i virksomheden
 • Sparring til ledere omkring organisatoriske udviklingsprocesser
Et eksempel på mit arbejde

En afdeling oplever, at brugerne er utilfredse med at møde mange forskellige medarbejdere i deres forløb med afdelingen. Og medarbejderne er pressede af mødet med de mange forskellige brugere.

Derfor beslutter ledelsen at indføre teamorganisering, som skal skabe mere klarhed for såvel brugere som medarbejdere.

Vores fælles arbejde drejer sig om at afklare de ledelsesmæssige rammer for teams, deres etablering og processer for videndeling og udvikling i og mellem teams.

 

Leder og medarbejdere siger således om løsningen:

– Bente Refslund forstod meget hurtigt, hvordan vi arbejder og træffer beslutninger. Det betød, at processen blev fleksibel, involverede os alle fra starten og blev vores fælles sag.

Coaching

Når vi tænker højt

Såvel ledere som nøglemedarbejdere kan have behov for at træde ud af hverdagen for sammen med en neutral og erfaren samtalepartner at undersøge dilemmaer og udfordringer i det daglige arbejde. Gennem den coachende samtale kan der opnås større sikkerhed i egen rolle, overblik og nye idéer.

Jeg har erfaring med:

 • Individuel coaching for ledere
 • Coaching for lederteams
 • Coaching for nøglemedarbejdere som f.eks. projektledere, koordinatorer, faglige nøglepersoner og andre medarbejdere med særlige opgaver, men uden egentlig ledelseskompetence
coaching

Lean

at gøre gode arbejdsgange bedre

Arbejdsgange og møder, hvor tiden bruges på at gøre det, der har værdi for virksomhed og brugere, kan øge effektivitet og trivsel. Derfor kan det være en hjælp at inddrage Lean-processer i den løbende udvikling af organisationen.

Jeg har erfaring med:

 • Procesledelse af undersøgelse af arbejdsgange
 • Bistand til tilrettelæggelse af undersøgelser og opfølgning på Lean
 • Sparring med ledere, der ønsker at effektivisere arbejdsgange

Om Bente Refslund

Siden 2005 har jeg arbejdet med udvikling, forbedring og effektivisering af arbejdspladser. De opgaver, jeg har løst, har dels haft afsæt i overordnede strategiske indsatser, dels i mere lokalt funderede behov. Derudover har jeg deltaget i udarbejdelse af koncepter bl.a. for fremme af god trivsel og ledelse.

Min drivkraft og arbejdsmæssige tilgang til at arbejde med organisation og udvikling er 20 års erfaring med udvikling og ledelse af projekter inden for samspillet mellem miljøforbedringer og medarbejderudvikling. Projekterne har været forankret i amt og kommune, men er ofte blevet gennemført i et tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og borgergrupper.

Min uddannelsesmæssige baggrund er en kandidatgrad i biologi suppleret med en masteruddannelse i læreprocesser med særlig vægt på forandringsledelse samt en toårig systemisk proceskonsulentuddannelse fra DISPUK.

Dertil kommer certificeringer indenfor Lean og MED.

Bente Refslund

Bente Refslund

Organisationskonsulent cand. scient.